Hướng dẫn tạo yêu cầu giao hàng 

B1 : truy cập https://vanchuyenminhquan.com/user và đăng nhập tài khoản 

B2 : Chọn mục Tạo yêu cầu giao hàng > Tạo yêu cầu 

B3 : Chọn Tạo yêu cầu  1 lần nữa để hoàn thành yêu cầu