Hướng dẫn tạo yêu cầu giao hàng 

B1 : Truy cập https://vanchuyenminhquan.com/user và đăng nhập tài khoản 

B2 : Chọn mục Tạo yêu cầu giao hàng > Tạo yêu cầu 

B3 : Điền đầy đủ thông tin, lưu ý chỉ được điền 1 số điện thoại 

 

B3 : Chọn Tạo yêu cầu   để hoàn thành yêu cầu 

Khi yêu cầu được hoàn thành, sẽ hiển thị trạng thái Đã xử lý